Visie en Doelen

Onze visie op het onderwijs bestaat uit de volgende zes pijlers:

 • Wij investeren in het vergroten van het zelfvertrouwen van onze leerlingen.
 • Uw kind is op onze school geen uitzondering meer. Wij gaan uit van de leerstof die een kind al beheerste en werken planmatig aan het vergroten van de basiskennis van rekenen, lezen, spelling en taal.
 • Niet alleen het kind, maar ook de ouder/verzorger heeft positieve ervaringen nodig om weer te vertrouwen in het onderwijs.
 • Leerlingen van de Kameleon hebben recht op een plek waar zij zich thuis voelen en waar zij zich optimaal ontwikkelen.
 • Wij benaderen de leerlingen rustig en voorspelbaar en hebben oog voor de talenten van elke leerling.
 • Op deze school voor Speciaal Basisonderwijs werken leerkrachten die met kennis van zaken les geven aan leerlingen met niet alledaagse onderwijsbehoeften. 

Hoe brengen we bovengenoemde pijlers in praktijk:

 • We vergroten het zelfvertrouwen door met het kind samen de mogelijkheden en onmogelijkheden van een taak of werkje te bespreken. We houden rekening met datgene wat een kind moeilijk vindt en stellen eenvoudige en haalbare doelen.
 • We accepteren dat elk kind anders is en zichzelf mag zijn. We bespreken dit geregeld in groepsgesprekken.
 • We bespreken met de ouders de plaatsing op de Kameleon en helpen hen deze stap te accepteren als dat voor de ouders lastig blijkt te zijn.
 • We letten goed op hoe een kind zich voelt en pakken kleine verbale en non-verbale signalen op. We gaan geregeld met elk kind in gesprek en geven het kind gelegenheid zich te uiten over grote en kleine zaken waar een kind mee rond loopt.
 • We bieden dezelfde leerstof aan als op de (reguliere) basisschool. Waar mogelijk proberen we het niveau van de basisschool zo dicht mogelijk te benaderen.
 • We werken naar positieve schoolervaringen toe door met de leerlingen elke dag te bespreken en de fijne dingen te benadrukken.
 • We werken aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden.
 • We herhalen veel, zowel bij het aanbieden van de leerstof als bij de inrichting van de dag, de week, de maand en het schooljaar.
 • We zijn zo voorspelbaar mogelijk in ons leerkrachtgedrag. 

De doelen, die wij ons gesteld hebben, zijn:

 • De ontwikkeling van het leren komt weer op gang.
 • De ontwikkeling van het leren past bij de mogelijkheden van het kind.
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling brengen we zoveel mogelijk in balans met de kalenderleeftijd.
 • Het kind accepteert zichzelf en kan daardoor ook anderen accepteren.
 • Het kind accepteert hulp en ondersteuning als dat geboden wordt.
 • Het kind krijgt inzicht in het eigen handelen.
 • Het kind krijgt inzicht  in zijn sociaal gedrag en in dat van de anderen.
 • Het kind krijgt hernieuwd zelfvertrouwen.