Medezeggenschapsraad (MR)

De ouders/verzorgers hebben binnen de school de mogelijkheid om mee te praten over allerlei belangrijke zaken. Deze inspraak vindt plaats in de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten ouders en teamleden. Gezamenlijk worden zij door de directie geïnformeerd over zaken waar de MR haar advies- of instemmingsrecht aan moet geven. Jaarlijks wordt de Schoolgids vastgesteld in een MR vergadering.

De samenstelling van de MR:

Personeelsgeleding:

* Judith Joppe, Myrthe Klont en Hanneke Klop

Oudergeleding:

* Ramon Horstmans en Jeroen Jeroen Bannink. Er is nog één vacature voor een ouder in de MR

Adviserend lid:

* Rob van der Mark

Voor vragen aan de MR kunt u mailen naar het e-mailadres van de school: infokameleon@wijzer.nu 

Hier kunt u het jaarverslag 2015-2016 lezen van de MR. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Stichting Wijzer heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn de afzonderlijke Medezeggenschapsraden van de verschillende Wijzerscholen vertegenwoordigd.

Plaatsvervangend directeur Nettie Meijer maakt deel uit van de GMR-personeelsgeleding.