Passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is het definitief: Passend Onderwijs is een feit geworden. Wat betekent dat voor de Kameleon, voor de leerlingen, voor de ouders en voor de nieuwe ouders? 

Passend Onderwijs legt de zorgplicht bij de scholen. Op 9 oktober 2012 is de Wet Passend Onderwijs aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf 1 augustus 2014 heeft iedere school zorgplicht. Dat betekent dat elke school verantwoordelijk is voor een goede onderwijsplek voor elke leerling. De school kan dit bereiken door de leerlingen die dat nodig hebben extra ondersteuning te bieden in de klas, buiten de klas, op een andere school in de buurt of in het (voortgezet) (speciaal) basisonderwijs. Ouders worden nauw betrokken bij het bepalen van de beste plek. Om dit doel van Passend Onderwijs te bereiken zijn alle scholen in een door de overheid bepaald gebied aan elkaar verbonden in een zogenaamd samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband waar onze school bij hoort heet Onderwijs Dat Past. De scholen in een samenwerkingsverband maken met elkaar afspraken over de ondersteuning van leerlingen en de bekostiging daarvan. 

In een samenwerkingsverband werken het reguliere onderwijs en het speciale onderwijs met elkaar samen. Het reguliere onderwijs is de “gewone” basisschool. Het speciaal onderwijs bestaat uit scholen die we clusterscholen noemen. Een van die clusters is cluster 3.Hier krijgen leerlingen onderwijs die een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap hebben of leerlingen die langdurig ziek zijn. Een voorbeeld van zo’n school in onze regio is de Ericaschool in Vlaardingen. Een andere school voor speciaal onderwijs die onder de wet Passend Onderwijs valt is de cluster 4 school. Op deze school worden leerlingen les gegeven die ernstige gedragsstoornissen of psychiatrische stoornissen hebben. Een voorbeeld van zo’n school is de Gelinckschool in Schiedam.  

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt een school gezocht die tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van deze leerling. Alle scholen hebben daarom een schoolondersteuningsprofiel geschreven. Dit maakt het gemakkelijker een passende school te zoeken. 

Toelating 

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling met een specifieke onderwijsbehoefte stelt de basisschool een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staan de onderwijsdoelen beschreven die met de leerling beoogd worden. Ouders en (oudere) leerlingen worden bij dit perspectief betrokken. In het ontwikkelingsperspectief staan  de onderwijsdoelen, de resultaten, medische informatie, hulpverlening in verleden en heden, de reeds geboden ondersteuning door de basisschool, de thuissituatie, verslagen van observaties en andere relevante zaken. Dit ontwikkelingsperspectief wordt met u besproken tijdens de rapportbesprekingen.

Adres Onderwijs Dat Past

Piersonstraat 31

3139 RG Schiedam

tel: 0102736007