Speciale zorg

Bij de Kameleon werken de leraren samen met specialisten om de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. 

  • De logopediste behandelt leerlingen met communicatieproblemen en andere problemen in de spraak- en taalontwikkeling. 
  • De fysiotherapeute behandelt leerlingen met problemen in de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek, of problemen met de schrijfmotoriek. 
  • De psycholoog van de school neemt bij leerlingen een psychologisch onderzoek af. In dit onderzoek kan het intelligentiequotiënt (IQ) nader bekeken worden en/of er sprake kan zijn van een kinder-psychiatrische stoornis. Verder adviseert hij in schoolbesprekingen en doet observaties van leerlingen in de groep. 
  • De intern begeleider volgt leerlingen, die in aanmerking komen voor speciale zorg. Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van onze zorgleerlingen, bezoekt de intern begeleider de klassen geregeld. De intern begeleider adviseert de leraren op het gebied van het leren en op het gebied van de gedragsaanpak. 
  • De gezinsspecialist kan een luisterend oor bieden en u de weg wijzen naar goede hulpverlening buiten de school voor uzelf, uw gezin of uw kind. Een enkele keer werkt de schoolmaatschappelijk deskundige met een groepje kinderen of een individuele leerling aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. 
  • Speciale zorg kan ook geboden worden door instanties buiten de school zoals Bureau Jeugdzorg, stichting MEE of andere organisaties voor hulpverlening in onze omgeving. U kunt zelf het initiatief nemen om hulp in te roepen of u door de school laten adviseren dit te doen.