Een goede basisschool brengt je verder!

OVER ONS

De Kameleon is een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen uit de regio Vlaardingen. De Kameleon biedt kansen aan kinderen tot en met groep 8 die een toelaatbaarheidsverklaring hebben ontvangen van het Samenwerkingsverband “Onderwijs Dat Past”.

Op onze school is ieder kind uniek en heeft het vele talenten. Plezier in leren, structuur, voorspelbaarheid en een veilige omgeving staan centraal. Wij geloven dat een open en duidelijke communicatie uiteindelijk de beste resultaten oplevert.

Op onze school leren kinderen alleen, maar ook samen. Zorgzaam zijn voor een ander en rekening houden met elkaar vinden wij belangrijk. Dit vormt de basis voor ons onderwijs. Hier zijn wij trots op.

De meeste kinderen bij ons op school zijn overgestapt van een reguliere basisschool naar de Kameleon. Wij hebben de ambitie om kinderen weer het plezier in school en in het leren en het vertrouwen in zichzelf terug te geven. Daarin vinden wij het belangrijk om met ouders samen te werken.

Op de Kameleon werken de teamleden samen met specialisten om leerlingen optimaal te kunnen begeleiden.

  • De logopedist behandelt leerlingen met communicatieproblemen en andere problemen in de spraak- en taalontwikkeling.
  • De fysiotherapeut behandelt leerlingen met problemen in de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek, of problemen met de schrijfmotoriek.
  • De orthopedagoog denkt en praat mee, observeert, analyseert dossiergegevens en doet als het nodig is onderzoek.
  • De kwaliteitscoördinator (voorheen intern begeleider) volgt leerlingen in de groep en begeleidt teamleden op het gebied van leren en gedrag. Zij zijn ook verantwoordelijk voor alle zorg rondom de leerlingen en stemmen alle leerlijnen met de leerkrachten af.
  • De jeugdprofessional op school (JOS) kan een luisterend oor bieden en u de weg wijzen naar goede hulpverlening buiten de school voor uzelf, uw gezin of uw kind.
  • De leesspecialist behandelt kinderen met ernstige leesproblemen.
  • Vak- en gedragsspecialisten zijn extra deskundig op hun vakgebied en nemen in de school het voortouw bij de ontwikkeling van hun specialisme.
  • Daarnaast maakt de school regelmatig gebruik van andere vormen van specialisme wanneer dat wenselijk is, bijvoorbeeld door de inzet van een speltherapeut.
  • Speciale zorg kan ook geboden worden door instanties buiten de school zoals het wijkteam, Bureau Jeugdzorg, stichting MEE, Leerrecht of andere organisaties voor hulpverlening in onze omgeving. U kunt zelf het initiatief nemen om hulp in te roepen of u door de school laten adviseren dit te doen.

Sinds 1 oktober 2019 verzorgen wij ook ambulante begeleiding op basisscholen. Voordat een leerling wordt doorverwezen naar een SBO, kijkt onze ambulant begeleider mee en geeft tips en handelingsadviezen. Mocht dit nog niet het beoogde effect hebben, kan er gekeken worden of SBO een beter passende onderwijsplek is.

De Kameleon is aangesloten bij stichting Wijzer in Opvang & Onderwijs. Deze stichting is de overkoepelende organisatie voor alle openbare basisscholen, het openbaar speciaal basisonderwijs, het openbaar speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Vlaardingen en Maassluis.

 

Contact