Voortgezet Onderwijs 

Voordat een leerling naar het voortgezet onderwijs gaat hebben we een aantal stappen te doorlopen:   

Leerling in Beeld: Als een leerling in groep 8 zit krijgt hij/zij methode onafhankelijke toetsen (Leerling In Beeld) in oktober.  

Voorlopig advies: Eind oktober/begin november krijgt de leerling een voorlopig advies. Dat is een advies op niveau (ZML-PRO-VMBO-HAVO-VWO) en welke extra zorg er nodig is voor de leerling om dit niveau te kunnen behalen. Dit advies wordt opgesteld door de groepsleerkrachten, de intern begeleider, de orthopedagoog en de directie in overleg met het Samenwerkingsverband. Het voorlopig advies wordt onderbouwd door de gegevens vanuit ons leerlingvolgsysteem (de toetsen), de werkhouding, het huiswerkgedrag van de leerling en in veel gevallen een onderzoek naar de capaciteiten van de leerling (IQ onderzoek). Met dit voorlopig advies kunt u zich met de leerling oriënteren op de scholen die aansluiten bij dit advies.  

IQ onderzoekIQ onderzoek wordt in groep 7, na het geven van uw toestemming voor het onderzoek, afgenomen door onze orthopedagoog en de resultaten worden na afloop met u gedeeld.  

Definitief advies:  In februari volgt het definitieve advies welke wederom is afgestemd met de groepsleerkrachten, de intern begeleider, de orthopedagoog en de directie in overleg met het Samenwerkingsverband. Tijdens een gesprek wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Ook wordt tijdens dit gesprek het onderwijskundig rapport besproken.   

Aanmelden: Bij de overdracht naar de school voor Voortgezet Onderwijs wordt een onderwijskundig rapport gemaakt voor elke schoolverlater. De hierboven genoemde gegevens staan in dat rapport. De mening van de leerkracht over het leren, de motivatie, de werkhouding en het gedrag in de klas ten opzichte van de medeleerlingen en de leerkrachten vinden wij erg belangrijk en komen ook in dit rapport aan bod.   In het rapport staat ook het definitief schooladvies en een code om uw zoon of dochter in te kunnen schrijven. U krijgt een uitdraai van het onderwijskundig rapport mee naar huis. Vervolgens dient u uw zoon of dochter zelf aan te melden bij de Voortgezet Onderwijsschool van uw keuze welke aansluit bij het definitieve schooladvies.  

Warme overdracht: Aan het einde van het schooljaar vindt er nog een warme overdracht plaats met de mentor van de nieuwe school van uw zoon of dochter. Zo kunnen wij in een gesprek nog de laatste bevindingen toelichten zodat onze kinderen een zo goed mogelijke start maken op de nieuwe school.  

Opbrengsten:  In onze schoolgids staat informatie over de leeropbrengst van onze school. Wij houden zorgvuldig bij of de leeropbrengst van onze school passend is bij de aangepaste leerlijnen die onze leerlingen volgen. De uitstroombestemming na groep 8 van de afgelopen vier schooljaren vindt u daar in een overzicht.  

Het schooljaar dat de leerlingen zijn uitgestroomd volgen wij, door een warme overdracht met de mentoren, nog of ons schooladvies (niveau en extra zorg) passend zijn geweest.